SEO搜索引擎爬虫的 IP 白名单

前段时间发现自己的网站搜索结果从 Google 消失了,发现原来防火墙挡住了搜索引擎爬虫 Googlebot 的 IP。 所以马上搜索了所有的爬虫IP白名单来解决这个问题。在这里分享一下,非常重要非常实用的一个列表。 Google 从 到 64.233.160.0 64.233.191.255 66.102.0.0 66.102.15.255 66.249.64.0 66.249.95.255 72.14.192.0 72.14.255.255 74.125.0.0 74.125.255.255 209.85.128.0 209.85.255.255 216.239.32.0 216.239.63.255 Baidu 从 到 103.6.76.0 103.6.79.255 104.193.88.0 104.193.91.255 106.12.0.0 106.13.255.255 115.2

详情...